Ανεπίσημος δικτυακός τόπος του
Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής / (Νέο Όνομα: ΔΟΑΤΑΠ)

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Αθήνας
Διεύθυνση:
Αγ. Κωνσταντίνου 54
Ταχ. Κωδ.: 10437

Τηλεφωνικό Κέντρο ώρες λειτουργίας 09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.: 210-5281000

Διεύθυνση Ενημέρωσης
FAX: 210-5239525

Διεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων
FAX: 210-5239679

ΔΟΑΤΑΠ Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ.: 54123

Τηλέφωνα:
2310-379371
2310-379372
Fax: 2310-379374

Ηλεκτρονική διεύθυνση
ΔΟΑΤΑΠ Αθήνας
information_dep@
doatap.gr

Ηλεκτρονική διεύθυνση
ΔΟΑΤΑΠ Θεσσαλονίκης
thessaloniki@doatap.gr


 

1
Θέλετε να διαφημιστείτε εδώ; Επικοινωνήστε μαζί μας στο
blue @ dikatsa .info


 
 
Ο Ιδρυτικός Νόμος του ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α (.doc) (89,0 KB)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (.doc) (89,5 KB)

Aλλες Διατάξεις που αφορούν το ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α.

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΟΜΟΣ 1735 ΑΡΘΡΟ 2
ΦΕΚ 195/11-11-1987


Προσόντα πρόσληψης προσωπικού
6. Σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της περ. α'' της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωση τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.
Απόφαση Δ.Σ. 202/4-12-1987

Τ.Ε.Ι. + ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ 2327 ΑΡΘΡΟ 16
ΦΕΚ 156/31-7-1995


Ρύθμιση ειδικών θεμάτων
1. β. Η αναγνώριση του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., που πραγματοποιήθηκαν και θα πραγματοποιούνται στην αλλοδαπή , γίνεται από το οικείο όργανο του Ε..ΣΥ.Π. και μέχρι τη συγκρότηση του από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
Το όργανο αυτό εξετάζει το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών και τις τυχόν πρόσθετες σπουδές και ορίζει τα αναγκαία ενδεχομένως συμπληρωματικά μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν σε τμήμα Α.Ε.Ι., ώστε ο συνολικός χρόνος και το επίπεδο σπουδών να είναι αντίστοιχα με τη διάρκεια και το πρόγραμμα του πανεπιστημιακού Τμήματος.
Απόφαση Δ.Σ. 355/12-9-1997 (Τ.Ε.Ι. + MASTER) και 372/30-10-1998 (Τ.Ε.Ι. + DIPLOMA)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΤΥΧΙΑ Τ.Ε.Ι.

ΝΟΜΟΣ 2909 ΑΡΘΡΟ 7, παρ. 2
ΦΕΚ 90/Α/2-5-2001


Οι διατάξεις του εδαφίου Β'' της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2327/1995 ισχύουν και για τους κατόχους τίτλων ισοτίμων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι.
Απόφαση Δ.Σ. 418/25-5-2001

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 2527 ΑΡΘΡΟ 18
ΦΕΚ 206/8-10-1997


Αντικατάσταση του άρθρου 18 του ν.2190/1994
14. Η αντιστοιχία της Βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής καθορίζεται από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα και μπορεί να αναγράφεται στις βεβαιώσεις ισοτιμιών που χορηγούνται από αυτά. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τίτλοι σπουδών των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής δεν αναγράφουν βαθμολογία ή αξιολογικούς χαρακτηρισμούς, τα ανωτέρω όργανα καθορίζουν τη βαθμολογική αντιστοιχία κατ'' εκτίμηση των τυχόν λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του οικείου εκπαιδευτικού Ιδρύματος και αν τούτο δεν είναι εφικτό, θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
Απόφαση Δ.Σ. 358/7-11-1997

ΝΟΜΟΣ 2738 ΑΡΘΡΟ 20 § 18
ΦΕΚ 180/9-9-1999


β. Στην § 14 του άρθρου 3 του Ν. 2527/1997 προστίθεται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής : Η κατά το πρώτο εδάφιο βαθμολογική αντιστοιχία εξευρίσκεται βάσει των στοιχείων με τα οποία καθορίζεται ο βαθμός του τίτλου σπουδών του αντίστοιχου Ελληνικού Α.Ε.Ι., τα οποία υποχρεούται να προσκομίζει ο αιτών την βαθμολογική αντιστοιχία.
Απόφαση Δ.Σ. 390/12-11-1999

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ 2552 ΑΡΘΡΟ 12
ΦΕΚ 266/24-12-1997


ε. Το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. μπορεί να κρίνει και να αναγνωρίσει ως ισοτίμους προς τους απονεμόμενους από τα ελληνικά Α.Ε.Ι. μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής και της ημεδαπής, βάσει διαπανεπιστημιακών μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ 2413 ΑΡΘΡΟ 43
ΦΕΚ 124/17-6-1996


Αναγνώριση τίτλων σπουδών Πανεπιστημίου Κύπρου και άλλα θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
1. α. Το Πανεπιστήμιο της Κύπρου αναγνωρίζεται ως ανώτατο αυτοδιοικούμενο εκπαιδευτικό Ιδρυμα, ομοταγές προς τα ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και τα Τμήματα αυτού ως ισότιμα με τα τμήματα των Ελληνικών Α.Ε.Ι.
β. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας μονάδας του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.) ή, μέχρι τη συγκρότηση και λειτουργία της, του Δ.Σ. του ΔΙΚ.Α.Τ.Σ.Α., καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την αντιστοιχία και την καθ'' όλα εξομοίωση των τίτλων σπουδών που χορηγούνται από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου με τα πτυχία που χορηγούνται από Τμήματα των Ελληνικών Α.Ε.Ι.
Απόφαση Δ.Σ. 340/12-7-1996 και 408/10-11-2000(αναμένεται νομοθετική ρύθμιση)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

ΝΟΜΟΣ 2916 ΑΡΘΡΟ 5
ΦΕΞ 114/Α/11-6-2001


§ 13. Η παράγραφος 3 του άρθρου 28 του Ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως :
3.α) Τμήματα Τ.Ε.Ι. μπορούν να συμπράττουν στη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), που διοργανώνονται σε Πανεπιστήμια εσωτερικού ή ομοταγή εξωτερικού με τη συμμετοχή σε αυτά μελών Ε.Π. ή τα διάθεση χώρων και εγκαταστάσεων.
β) Τμήματα Τ.Ε.Ι. τα οποία πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται από τα οικεία όργανα αξιολόγησης των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης μπορούν, με εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την διεξαγωγή των Π.Μ.Σ. να συνδιοργανώσουν διατμηματικά Π.Μ.Σ. με Πανεπιστήμια εσωτερική ή ομοταγή εξωτερικού.
γ) Οι τίτλοι σπουδών, στις παραπάνω περιπτώσεις, χορηγούνται από τα Πανεπιστήμια. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής."
Απόφαση Δ.Σ. 421/13-7-2001

 
 
 


Εγγραφείτε εδώ για να διαβάζετε κάθε μήνα στο email σας
τα νέα του ΔΟΑΤΑΠ.

Email:


Θα σταλεί email για επιβεβαίωση
 
Το DIKATSA.info/DOATAP.com δεν έχει καμμία σχέση με το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. - ΔΟΑΤΑΠ ούτε διακηρύσσει ότι έχει κάποια σχέση. Για οτιδήποτε επιπλέον πληροφορίες ή για τα πιο πρόσφατα έγγραφα παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με το ΔΙΚΑΤΣΑ - ΔΟΑΤΑΠ (DIKATSA - DOATAP).
Για οτιδήποτε έχει σχέση με το δικτυακό τόπο DIKATSA.info/DOATAP.com παρακαλούμε στείλτε email στο blue @ dikatsa .info
 
Site Design and Development by
δικατσα
 
Copyright © 2001-2012 All rights reserved.
Bluepixel.gr, Internet Development, Domain Registration, Web Hosting, BluePixel